Оферта

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Голови фонду
Благодійної організації «Благодійний фонд «Небо надії»
Стельмах-Горачек Б.-Д. А. № 02/22 від 17 серпня 2022 року


ДОГОВІР

Публічної оферти про надання благодійних пожертв
(безоплатної передачі майна, коштів) у благодійних цілях

Цей Договір публічної оферти про надання благодійних пожертв (безоплатної передачі майна, коштів) у благодійних цілях встановлює умови та порядок надання благодійних пожертв, що знаходиться за адресою: https://nebonadii.com/ (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Благодійної організації «Благодійний фонд «Небо надії», ЄДРПОУ – 44782609, (далі – «Організація») в особі Голови фонду Стельмах-Горачек Богдани-Дарії Андріївни, що діє на підставі Статуту для невизначеного кола осіб (далі – «Благодійник») у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір про надання благодійних пожертв (безоплатної передачі майна, коштів) у благодійних цілях (надалі за текстом – «Договір») на нижчевикладених умовах:


1. Загальні положення
1.1. Відносини між Благодійником та Організацією базуються на основі договору публічної оферти.
1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 207, ч. 2 ст. 639, 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.
1.4. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:
Публічна оферта – чинна пропозиція Організації, розміщена на Платформі Організації, про надання благодійних пожертв, звернена до невизначеного кола осіб, у тому числі Благодійника.
Благодійник – будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, юридична особа в тому числі – нерезиденти України, що надають благодійну пожертву Організації, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір.
Благодійна пожертва – безоплатна передача Благодійником засобів (майна, коштів) у власність Організації для досягнення певних, заздалегідь обумовлених цілей діяльності, відповідно до Договору та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».
Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Платформі, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Організації через установи банків та/або безоплатна передача майна. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на банківський розрахунковий рахунок Організації / дата безоплатної передачі майна на користь Організації.


2. Предмет договору
2.1. Даний договір є публічним договором, який вважається укладеним між Організацією, з однієї сторони, та Благодійником Платформи, з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.
2.2. Предметом цього Договору є безоплатна і добровільна передача від Благодійника до Організації майна, грошових коштів, шляхом здійснення добровільних пожертвувань для реалізації статутних цілей та діяльності Організації, а також щодо надання Організацією благодійної допомоги відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», програм Фонду.
2.3. Обсяг та розмір благодійних пожертвувань Благодійник визначає самостійно на власний розсуд.
2.4. Виконання сторонами умов цього Договору не має на меті отримання прибутку або будь-яких благ для жодної із сторін. Сторони підтверджують, що отримання прибутку (прямо чи опосередковано) Сторонами не є предметом цього Договору.
2.5. Прийняття Благодійником цього Договору здійснюється шляхом сплати/передачі Благодійної пожертви.


3. Порядок здійснення та використання благодійної пожертви
3.1. Організація забезпечує Благодійнику можливість сплати Благодійної пожертви електронним платежем на Платформі або шляхом переказу грошових коштів на банківський рахунок Організації. Банківські реквізити Організації розміщені за адресою https://nebonadii.com/financial-aid/.
3.2. Платіж визнається вчиненим Благодійником у момент підтвердження успішної транзакції з боку банку або платіжної системи. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.
3.3. Використання зібраних за Договором Благодійних пожертв проводиться у відповідності з цілями статутної діяльності Організації. Організація розпоряджається Благодійними пожертвами на власний розсуд. Отримані Організацією Благодійні пожертви не повертаються.
3.4. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням Благодійної пожертви надіславши запит на електронну адресу Організації nebonadii@gmail.com

4. Права та обов’язки сторін
4.1. Організація зобов’язується:
створити умови необхідні Благодійнику для внесення Благодійної пожертви згідно умов цього Договору;
використовувати отримані благодійні пожертви для досягнення цілей, передбачених Статутом Організації;
ознайомити із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку).
4.2. Організація має право:
вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку;
залучати третіх осіб для виконання умов цього Договору;
отримувати Благодійні пожертви і використовувати їх відповідно до умов цього Договору;
змінювати напрямки використання благодійної пожертви в межах Статутної діяльності Організації;
використовувати частину Благодійного пожертви на адміністративні витрати Організації, без погодження з Благодійником, у розмірі не більшому, ніж це передбачено законодавством України.
4.3. Благодійник зобов’язується:
дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;
детально та уважно ознайомитися з усіма правилами та умовами цього Договору й прийняти їх при здійсненні оплати благодійної пожертви, а також всіма додатковими правилами, що регулюють відносини Сторін відповідно до умов цього Договору.
4.4. Благодійник має право:
перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок Організації у спосіб зазначений у цьому Договорі;
звернутися до Організації з метою отримання звіту щодо використання Організацією благодійних пожертвувань.


5. Місце та строки отримання благодійних пожертв
5.1. Публічний збір пожертв проводиться на території будь-якої з країн світу у порядку, передбаченому ст. 7 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Безпосередня діяльність Організації, що стосується публічного збору пожертв за Договором, проводиться за місцезнаходженням Організації.
5.2. Публічний збір пожертвувань триває до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією.


6. Відповідальність сторін та вирішення спорів
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.
6.2. Організація не несе відповідальності в разі вчинення дії/бездіяльності третіх осіб, внаслідок яких Організація не змогла виконати свої зобов’язання за цим Договором.
6.3. Спори та суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів у письмовому вигляді.
6.4. Сторона надсилає претензію іншій Стороні у письмовій формі шляхом направлення рекомендованого листа із повідомленням про вручення, у строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення зауважень, що є підставою для спору чи суперечки. Претензія розглядається протягом 10 (десяти) календарних днів, що обчислюються з дня вручення її Стороні, якій претензія адресована.
6.5. У випадку неможливості Сторін досягти згоди під час переговорів у письмовій формі, спір що виник підлягає розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.


7. Строк дії договору та порядок внесення змін
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його розміщення на Платформі і діє до моменту ліквідації Організації, якщо інший термін не буде визначений Організацією. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цього Договору.
7.2. Організація має право змінювати умови цього Договору без згоди Благодійника. Організація залишає за собою право в односторонньому порядку змінити умови цього Договору в будь-який час, без будь-яких обмежень, шляхом опублікування нової редакції Публічної оферти на Платформі.
7.3. Благодійник зобов’язаний самостійно відстежувати зміни умов Публічної оферти шляхом ознайомлення з чинною новою (актуальною) редакцією на Платформі.


8. Конфіденційність та захист персональних даних
8.1. Благодійник, шляхом здійснення Акцепту підтверджує, що він ознайомлений і дає згоду щодо збору та обробки персональних даних.
8.2. Організація здійснює збір і обробку персональних даних Благодійника в цілях виконання своїх зобов’язань відповідно до цього Договору та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
8.3. Благодійник згоден з тим, що після внесення інформації про себе під час здійснення Благодійної пожертви, підписки на новини Організації на Платформі, йому можуть направлятися звіти про результати публічних зборів та використання благодійних пожертв Організацією, листи та повідомлення, у тому числі рекламного характеру.
8.4. Організація зобов’язується не передавати електронну адресу та іншу інформацію про благодійників третім особам за виключенням випадків передбачених діючим законодавством України.
8.5. Організація не несе відповідальності за розголошення персональних даних, що відбулися внаслідок незаконних дій третіх осіб або у випадку якщо таке розголошення відбулося за згодою Благодійника.


9. Форс – мажорні обставини
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини.
9.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки по всіх умовах даного Договору.


10. Інші умови
10.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.
10.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Організацією в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Благодійника. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Благодійник вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.
10.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.
10.5. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.
10.6. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.


11. Інформація про Організацію
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «НЕБО НАДІЇ»
79020, м. Львів, вул. Малоголосківська, 19, ЄДРПОУ – 44782609,
тел. +38 (063) 498 39 97, електронна пошта: nebonadii@gmail.com
Рахунок: UA573510050000026009879143499
Назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “УКРСИББАНК”


Редакція цього Договору від 17 серпня 2022 року
Опубліковано на Платформі від 17 серпня 2022 року

Додаток № 1 до Договору
публічної оферти про надання благодійних пожертв
(безоплатної передачі майна, коштів) у благодійних цілях

ЗГОДА
На обробку персональних даних

Шляхом Акцепту Договору публічної оферти про надання благодійних пожертв (безоплатної передачі майна, коштів) у благодійних цілях, що розміщена на Платформі Благодійної організації «Благодійний фонд «Небо надії» в мережі Інтернет: https://nebonadii.com/ відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010, № 2297-VI надаю згоду БО «БФ «Небо надії» (далі – Організація) на обробку та використання в установленому порядку моїх персональних даних з метою реалізації статутної діяльності Організації, залучення осіб до діяльності відповідно до статуту Організації та законодавства України в обсязі, необхідному для реалізації наведеної мети обробки персональних даних.

Надаю згоду на те, що мої персональні дані можуть бути передані / поширені / розкриті (у тому числі для їх подальшої обробки та використання) у зв’язку з реалізацією компетенції у сфері діяльності між мною і Організацією третім особам.

До того ж, я згоден/згодна, що до моїх персональних даних може бути наданий доступ третім особам за їх запитом, за умови взяття зазначеними особами зобов’язання щодо забезпечення виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних», у порядку, передбаченому ст. 16 ЗУ «Про захист персональних даних».

Зобов’язуюсь при зміні моїх персональних даних надавати у найкоротший термін БО «БФ «Небо надії» уточнену, достовірну інформацію та оригінали відповідних документів для доповнення моїх персональних даних.

Контакти
Благодійної організації
«Благодійного Фонду «Небо надії»


© Небо надії. Усі права збережено.